SEIKO Sk-Hodinky.sk

registrácia »
zabudnuté heslo »
K dnešnému dňu 18.1.2019 ponúkame 12592 modelov a 179 značiek.
Tlačiť

SEIKO Skladom

Cetifikát výrobkuJsme ověřeným prodejcem značky SEIKO. (certifikát)
SEIKOFirma SEIKO > VĂ˝robce: Japonsko KdyĹľ byl kvartz ještÄ› mladĂ˝, snili inĹľenýři spoleÄŤnosti Seiko o hodinkách, kterĂ© by byly tak pĹ™esnĂ© jako kvartzovĂ©, ale nepotĹ™ebovaly by baterii. V roce 1988 byl tento sen realizován v podobÄ› modelu Kinetic a od pĹ™edstaven... více
  • Podkategórie
  • Popis značky
SEIKO

Firma SEIKO > Výrobce: Japonsko

KdyĹľ byl kvartz ještÄ› mladĂ˝, snili inĹľenýři spoleÄŤnosti Seiko o hodinkách, kterĂ© by byly tak pĹ™esnĂ© jako kvartzovĂ©, ale nepotĹ™ebovaly by baterii. V roce 1988 byl tento sen realizován v podobÄ› modelu Kinetic a od pĹ™edstavenĂ­ prvnĂ­ho kalibru Kinetic pĹ™ibylo nÄ›kolik dalších. PoslednĂ­m z nich je 7L22 Kinetic Chronograph. Tento model Seiko je kombinacĂ­ nejlepšího elektronickĂ©ho měřenĂ­ ÄŤasu (pĹ™esnost /- 15 sekund za mÄ›sĂ­c) a tradiÄŤnĂ­ch prvkĹŻ vĂ˝roby špiÄŤkovĂ˝ch hodinek - zpÄ›tnĂ˝ nulovacĂ­ mechanizmus se srdcovitou vaÄŤkou a plynulĂ˝, 1/5 sekundovĂ˝ pohyb ruÄŤiÄŤky chronografu.

Historie spoleÄŤnosti SEIKO ROKY ROZVOJE 1877 aĹľ 1965 

Montáž kapesnĂ­ch hodinek ve firmÄ› Seikosha v roce 1903. Po otevĹ™enĂ­ Japonska v roce 1854 a po pĹ™ijetĂ­ západnĂ­ho ÄŤasovĂ©ho systĂ©mu zaloĹľenĂ©ho na pohybu Slunce v roce 1872 vznikla velká poptávka po evropskĂ˝ch a americkĂ˝ch hodinách - poptávka, kterou japonštĂ­ tradiÄŤnĂ­ hodináři nemohli uspokojit. JednĂ­m z prvnĂ­ch pionĂ˝rĹŻ, kterĂ˝ rozpoznal tuto podnikatelskou příleĹľitost, byl Kintaro Hattori.

PrvnĂ­ hodiny 1. září 1877 zaloĹľil Kintaro Hattori v tokijskĂ© ÄŤtvrti Ginza pod názvem Hattori dĂ­lnu na opravy hodin. O ÄŤtyĹ™i roky pozdÄ›ji zaloĹľil novou spoleÄŤnost K. Hattori zabĂ˝vajĂ­cĂ­ se dovozem a prodejem hodin a v roce 1892 dovolil ĂşspěšnĂ˝ podnik Kintarovi investovat do vlastnĂ­ hodinářskĂ© vĂ˝roby. Cestu od opraváře k vĂ˝robci urazil za pouhĂ˝ch 15 let. Osm tĂ˝dnĹŻ potĂ©, kdy svou vĂ˝robnĂ­ spoleÄŤnost Seikosha nastÄ›hoval do bĂ˝valĂ© sklářskĂ© továrny v Ishiwara-cho, bylo vyrobeno prvnĂ­ch 12 prototypĹŻ hodin. PrvnĂ­ továrna zamÄ›stnávala pouze 15 zamÄ›stnancĹŻ a tĂ©měř všechny součástky se dovážely. PrvnĂ­ továrna Seikosha dokonce nemÄ›la ani parnĂ­ energii - dÄ›lnĂ­ci museli otáčet kolem na vĂ˝robu energie. Byla to ve všech ohledech primitivnĂ­ továrna, ale zaÄŤaly se zde formovat všechny Kintarovy sny a továrna Seikosha zaÄŤala expandovat. Kintara si uvÄ›domil, Ĺľe musĂ­ vyrábÄ›t vlastnĂ­ součástky a Ĺľe musĂ­ zakoupit a vybudovat stroje na jejich vĂ˝robu. Jeho cĂ­lem byla technologická sobÄ›staÄŤnost, aby mohl vyrábÄ›t lepší hodiny neĹľ jeho konkurenti. Kintaro Hattori byl odhodlán stát se novátorem oboru. Time Keeper byly prvnĂ­ kapesnĂ­ hodinky vyrobenĂ© firmou Seikosha v roce 1895. Od hodin k hodinkámVĂ˝roba hodin se dramaticky rozrĹŻstala.

V roce 1893 bylo vyrobeno 23.700 kusĹŻ. O tĹ™i roky pozdÄ›ji, v roce 1896, jiĹľ byla vĂ˝roba ÄŤtyĹ™ikrát vÄ›tší a dosáhla objemu 100.000. NicmĂ©nÄ› jiĹľ nÄ›kolik mÄ›sĂ­cĹŻ po spuštÄ›nĂ­ vĂ˝roby zaměřili Kintaro Hattori a jeho hlavnĂ­ mechanik Tsuruhiko Yoshikawa svou pozornost na další nároÄŤnĂ˝ Ăşkol. EvropskĂ© a americkĂ© firmy jiĹľ vyrábÄ›ly kapesnĂ­ hodinky a K. Hattori se rozhodl, Ĺľe bude prvnĂ­m hodinářem v Japonsku, kterĂ˝ uÄŤinĂ­ tento krok dopĹ™edu. Tohoto cĂ­le dosáhl jiĹľ za dva roky.

V roce 1895 se na trhu objevily prvnĂ­ japonskĂ© kapesnĂ­ hodinky 22 ligne Time Keeper a K. Hattori zaloĹľil svou reputaci inovace. Kintarovo odhodlánĂ­ a touha „bĂ˝t první“ jej vedly ke zkoumánĂ­ zahraniÄŤnĂ­ch trhĹŻ a ke dvÄ›ma zahraniÄŤnĂ­m cestám. V roce 1899 a 1906 navštĂ­vil pokaĹľdĂ© Evropu i Ameriku. BÄ›hem tÄ›chto cest zĂ­skala jeho podnikatelská vize koneÄŤnou podobu. Kintaro Hattori Zjistil, Ĺľe, aby mohl ĂşspěšnÄ› konkurovat evropskĂ˝m a americkĂ˝m vĂ˝robcĹŻm, bude si muset navrhovat a vyrábÄ›t všechny součástky ve vlastnĂ­ firmÄ› a eliminovat závislost na vnÄ›jších dodávkách. UvÄ›domil si takĂ©, Ĺľe vĂ˝robkem budoucnosti jsou náramkovĂ© hodinky a Ĺľe, aby je mohl vyrábÄ›t, bude si muset vyrobit vlastnĂ­ obrábÄ›cĂ­ stroje. KintarĹŻv nejstarší syn pozdÄ›ji o prvnĂ­ch letech 20. stoletĂ­ napsal: „Nejdříve zaÄŤali vyrábÄ›t plátky, mĹŻstky a ozubená koleÄŤka a postupnÄ› sortiment vĂ˝roby vlastnĂ­ch součástek rozšiĹ™ovali.“ A vĂ˝sledek? Do roku 1910 továrna Seikosha vyrábÄ›la pruĹľiny a do roku 1913 vlastnĂ­ emailovĂ© ÄŤĂ­selnĂ­ky. V tomto roce spoleÄŤnost vyrobila prvnĂ­ náramkovĂ© hodinky. Jmenovaly se „Laurel“ a byly ĂşplnÄ› prvnĂ­m vĂ˝robkem spoleÄŤnosti Siekosha, kterĂ© obsahovaly pouze vlastnĂ­ součástky. Budova K. Hattori ve ÄŤtvrti Ginza v roce 1895 Neklidná doba 1914 aĹľ 1945

UvedenĂ­ hodinek Laurel na trh mohlo znamenat začátek zlatĂ© Ă©ry spoleÄŤnosti Seikosha, ale zasáhly svÄ›tovĂ© události. KdyĹľ vypukla PrvnĂ­ svÄ›tová válka, mnoho japonskĂ˝ch spoleÄŤnostĂ­ pĹ™išlo o dodávky surovin a materiálĹŻ. Kintarova politika vlastnĂ­ vĂ˝roby součástek chránila spoleÄŤnost Seikosha pĹ™ed Ăşpadkem, kterĂ˝ postihl mnohĂ© firmy. Osud byl ke spoleÄŤnosti Seikosha skuteÄŤnÄ› laskavĂ˝, protoĹľe na základÄ› objednávek z Francie, Británie a dalších zemĂ­ se vĂ˝roba zvyšovala a spoleÄŤnost pĹ™eĹľila.

V roce 1923 však osud spoleÄŤnosti zasadil niÄŤivou ránu. ZemÄ›tĹ™esenĂ­ zniÄŤilo obÄ› továrny Seikosha i Hattori ĂşstĹ™edĂ­ v Ginze a mnoho zamÄ›stnancĹŻ pĹ™išlo o Ĺľivot. Dalo by se oÄŤekávat, Ĺľe Kintaro, kterĂ©mu bylo nynĂ­ pĹ™es 60 let, se pod touto ranou zhroutĂ­, avšak jeho energie nebyla zdaleka vyÄŤerpána. Za nÄ›kolik mÄ›sĂ­cĹŻ byla vĂ˝roba obnovena v upravenĂ˝ch kasárnách a spoleÄŤnost bÄ›hem jednoho roku dokázala vyrobit zcela novĂ© hodinky, prvnĂ­ model znaÄŤky Seiko. SpoleÄŤnost tak pĹ™ekonala dosud nejobtĂ­ĹľnÄ›jší obdobĂ­.

Do roku 1937 vĂ˝roba nejen pĹ™ekroÄŤila vĂ˝robu pĹ™ed rokem 1923, ale dosáhla objemu 2.000.000, coĹľ pĹ™edstavovalo asi polovinu celĂ©ho tohoto odvÄ›tvĂ­ v Japonsku. Kintaro se toho ale nedoĹľil. ZemĹ™el v roce 1934 ve vÄ›ku 75 let. Jeho dva synovĂ©, Genzo a Shoji, pĹ™evzali otěže a spoleÄŤnost ve 20. a 30. letech prosperovala bez ohledu na obtĂ­Ĺľnou mezinárodnĂ­ hospodářskou situaci. V roce 1927 vyrobila Seikosha svĂ© prvnĂ­ dámskĂ© náramkovĂ© hodinky, nahradila veškerĂ© stroje zniÄŤenĂ© v roce 1923, zejmĂ©na stroji vlastnĂ­ vĂ˝roby, a v roce 1940 vyrobila prvnĂ­ japonskĂ© hodinky se 3 ruÄŤiÄŤkami. KintarĹŻv filosofickĂ˝ odkaz inovace a sobÄ›staÄŤnosti nebyl zapomenut. VypuknutĂ­ DruhĂ© svÄ›tovĂ© války však vše ukonÄŤilo. SpoleÄŤnost musela svou vĂ˝robu zmÄ›nit na vojenská zařízenĂ­, byl nedostatek surovin a vĂ˝voj hodinek se zcela zastavil. To horší mÄ›lo teprve pĹ™ijĂ­t. 9. kvÄ›tna byla továrna na vĂ˝robu náramkovĂ˝ch hodinek Seikosha zniÄŤena bombardovánĂ­m.

ZnaÄŤka Seiko zmÄ›nila historii ÄŤasu, kdyĹľ 25. prosince 1969 prodala svÄ›tovÄ› prvnĂ­ kvartzovĂ© hodinky Astron. ObdobĂ­ expanze 1946 aĹľ 1965 OpÄ›tovnĂ© vybudovánĂ­ továrny Kameido, vĂ˝robnĂ­ch sil a zařízenĂ­ pro vĂ˝robu hodinek zabralo K. Hattori nÄ›kolik let. Teprve na začátku 50. let se vĂ˝roba skuteÄŤnÄ› inovaÄŤnĂ­ch a kvalitnĂ­ch vĂ˝robkĹŻ rozbÄ›hla naplno. Nejdříve s modelem Seiko Super a v roce 1956 s modelem Marvel, kterĂ˝ se stal novĂ˝m standardem pĹ™esnosti. V tĂ©to dobÄ› jiĹľ obÄ› továrny spoleÄŤnosti Seikosha, závod Kameido v Tokiu a závod Daini Shikosha Suwa, vyvĂ­jely novĂ© vĂ˝robky a jejich vnitĹ™nĂ­ konkurence pomohla posunout kvalitu vĂ˝robkĹŻ Seiko na svÄ›tovou špiÄŤku. TĂ­m byly vytvoĹ™eny podmĂ­nky pro dosaĹľenĂ­ nejvÄ›tšího ĂşspÄ›chu - vyvinutĂ­ kvartzovĂ˝ch hodinek. Den, kterĂ˝ zmÄ›nil historii ÄŤasu Po celá desetiletĂ­ to byl pouhĂ˝ sen, sen všech hodinářskĂ˝ch inĹľenĂ˝rĹŻ po celĂ©m svÄ›tÄ› a sen, kterĂ˝ byl stejnÄ› tak prchavĂ˝, jako byl vĂ˝znamnĂ˝. Jak by mohl bĂ˝t piezoelektrickĂ˝ jev zkrocen pro vysoce pĹ™esnĂ© měřenĂ­ ÄŤasu?

Od roku 1880, kdy Pierre Curie objevil, že, když určitými krystaly prochází proud, vibrují velmi stabilní rychlostí, výrobci hodinek si uvědomovali možnost dosažení nové úrovně přesnosti, pokud by bylo možné tohoto jevu využít.

V roce 1975 uvedla spoleÄŤnost Seiko na trh svÄ›tovÄ› prvnĂ­ digitálnĂ­ hodinky s chronografem, model 0634. Mohly zaznamenat ÄŤas na 1/10 sekundy a mÄ›ly funkci meziÄŤasu. MÄ›ly takĂ© zabudovanĂ© vnitĹ™nĂ­ osvÄ›tlenĂ­, kterĂ© Ăşdaje v noci dostateÄŤnÄ› osvÄ›tlovalo. PrvnĂ­ slibnĂ© pokusy. PrvnĂ­ ÄŤlovÄ›k, kterĂ˝ tento sen realizoval byl Warren Marrison, kanadskĂ˝ telekomunikaÄŤnĂ­ inĹľenĂ˝r pracujĂ­cĂ­ v laboratořích spoleÄŤnosti Bell Telephone. PĹ™i hledánĂ­ zpĹŻsobĹŻ, jak udrĹľet stabilnĂ­ elektronickĂ© frekvence, vytvoĹ™il v roce 1927 prvnĂ­ hodiny na bázi krystalĹŻ. Jeho pĹ™evratnĂ˝ objev umoĹľĹ?oval novou ĂşroveĹ? pĹ™esnosti měřenĂ­ ÄŤasu. Do roku 1940 byly kvartzovĂ© hodiny používány v laboratořích standardnĂ­ho ÄŤasu po celĂ©m svÄ›tÄ›. Hodinářům zbĂ˝valo vyĹ™ešit pouze dva problĂ©my. Oba však vypadaly nepĹ™ekonatelnÄ›. PrvnĂ­ bylo to, Ĺľe hodiny pana Marrisona zabĂ­raly celou mĂ­stnost, a druhĂ˝, Ĺľe nikdo nebyl schopen vyrobit baterii ani vzdálenÄ› dostateÄŤnÄ› malou nebo silnou, která by je pohánÄ›la. Sen byl stále neuskuteÄŤnitelnĂ˝. SpoleÄŤnost Seiko vyvinula prvnĂ­ kvartzovĂ˝ krystalovĂ˝ chronometr pro observatornĂ­ soutěž ve Ĺ vĂ˝carsku a potom je zavedla do vĂ˝roby jako QC-951.

V Ăşnoru 1964 byly uvedeny na trh a tĂ©hoĹľ roku byly používány k měřenĂ­ ÄŤasu nÄ›kterĂ˝ch sportovnĂ­ch disciplĂ­n na OlympijskĂ˝ch hrách v Tokiu Honba za kvartzem se stupĹ?uje V 50. letech se kvarz stal stĹ™edem zájmu vĂ˝vojovĂ˝ch projektĹŻ hodinářskĂ˝ch spoleÄŤnostĂ­ po celĂ©m svÄ›tÄ› a rychlost vĂ˝voje se zvyšovala. V roce 1958 pĹ™edstavila spoleÄŤnost Seikosha kvartzovĂ© hodiny dostateÄŤnÄ› malĂ© a praktickĂ© pro pouĹľitĂ­ vysĂ­lacĂ­mi stanicemi a Suwa Seikosha slavila v roce 1964 ĂşspÄ›ch pĹ™evratnĂ˝m námoĹ™nĂ­m chronometrem, kterĂ˝ byl pĹ™ihlášen do soutěže chronometrĹŻ v Neuchatelu. Ve stejnĂ©m roce se rozbÄ›hla jeho vĂ˝roba a byl pouĹľit pĹ™i měřenĂ­ nÄ›kterĂ˝ch sportovnĂ­ch disciplĂ­n na OlympijskĂ˝ch hrách v Tokiu v roce 1964. TakĂ© Ĺ vĂ˝carsko dosáhlo vĂ˝znamnĂ˝ch ĂşspÄ›chĹŻ.

V roce 1967 pĹ™ihlásilo konsorcium spoleÄŤnosti kvartzovĂ© hodiny do soutěže chronometrĹŻ a zĂ­skalo tĹ™i prvnĂ­ mĂ­sta. Závod byl v plnĂ©m proudu. ZásadnĂ­ rozhodnutĂ­Honbu za kvartzem vyhrál model Seiko Astron. Byl uveden na trh na Boží hod vánoÄŤnĂ­ v roce 1969 a zahrnoval v sobÄ› 2 rozhodnutĂ­, která navÄ›ky ovlivnila hodinářskĂ˝ prĹŻmysl. PrvnĂ­m bylo pouĹľitĂ­ ÄŤipu CMOS - IC, kterĂ˝ se v tĂ© dobÄ› zdál pomalejší, ale spotĹ™eboval mĂ©nÄ› energie neĹľ jeho konkurenti. DruhĂ˝m bylo pouĹľitĂ­ krystalu vyĹ™ezanĂ©ho do tvaru otoÄŤnĂ© vidlice na rozdĂ­l od tvaru tyÄŤinky. Ukázalo se, Ĺľe obÄ› tato Ĺ™ešenĂ­ Seiko jsou lepší, a dnes tÄ›chto systĂ©mĹŻ využívajĂ­ tĂ©měř všechny kvartzovĂ© hodinky. Tato rozhodnutĂ­ ze začátku 60. let zajistila kvartzovĂ˝m hodinkám Seiko dlouhodobĂ˝ ĂşspÄ›ch. PĹ™i designu mechanizmu kinetickĂ©ho chronografu pĹ™edcházela forma funkci, aby bylo moĹľno vytvoĹ™it „čtyĹ™i oÄŤi“. Inovace pokraÄŤuje HledánĂ­ inovace má svĂ© koĹ™eny v touze Kintaro Hattoriho po dokonalosti ve všem, co jeho spoleÄŤnost dÄ›lá. Od konstrukce vlastnĂ­ch obrábÄ›cĂ­ch strojĹŻ aĹľ po návrhy vlastnĂ­ch hodinek. Toto hledánĂ­ pokraÄŤuje i dnes a to na tĹ™ech rovinách: kinetickĂ˝, kvartzovĂ˝ a pĂ©rovĂ˝ pohon. Kinetická revoluce :: ukázka kinetickĂ©ho mechanismu ::

KdyĹľ byl kvarzt ještÄ› mladĂ˝, snili inĹľenýři spoleÄŤnosti Seiko o hodinkách, kterĂ© by byly tak pĹ™esnĂ© jako kvartzovĂ©, ale nepotĹ™ebovaly by baterii.

V roce 1988 byl tento sen realizován v podobÄ› modelu Kinetic a od pĹ™edstavenĂ­ prvnĂ­ho kalibru Kinetic pĹ™ibylo nÄ›kolik dalších. PoslednĂ­m z nich je 7L22 Kinetic Chronograph. Tento model je kombinacĂ­ nejlepšího elektronickĂ©ho měřenĂ­ ÄŤasu (pĹ™esnost /- 15 sekund za mÄ›sĂ­c) a tradiÄŤnĂ­ch prvkĹŻ vĂ˝roby špiÄŤkovĂ˝ch hodinek - zpÄ›tnĂ˝ nulovacĂ­ mechanizmus se srdcovitou vaÄŤkou a plynulĂ˝, 1/5 sekundovĂ˝ pohyb ruÄŤiÄŤky chronografu. Kvartz: potenciál pro vyšší funkÄŤnost.

Od roku 1969 aĹľ dodnes poskytuje kvartz spoleÄŤnosti Seiko silnou základnu pro mnoho druhĹŻ vysoce funkÄŤnĂ­ch hodinek - chronografy, budĂ­ky, digitálnĂ­ zobrazenĂ­ a mnoho dalších. PohlĂ©dneme-li do budoucnosti, existuje tam stále dostateÄŤnĂ˝ potenciál, jehoĹľ příkladem je kalibr věčnĂ©ho kalendáře, kterĂ˝ byl pĹ™edstaven v roce 2000. Tento model je nejvĂ˝mluvnÄ›jším příkladem potenciálu kvartzovĂ© technologie: Ĺľivotnost baterie 10 let, věčnĂ˝ kalendář do roku 2100 a pĹ™esnost /- 20 sekund roÄŤnÄ›! Mechanismus modelu Spring Drive využívá jedineÄŤnĂ© technologie SEIKO - partner B.A.R. HONDA tĂ˝mu ve Formuli 1 Chcete vÄ›dÄ›t, jakĂ© hodinky nosĂ­ jezdci Takuma Sato a Jenson Button?  AktuálnĂ­ tabulku všech kalibrĹŻ pro Hodinky seiko AktuálnĂ­ tabulku všech kalibrĹŻ s Ăşdaji o odbÄ›ru proudu, odporu cĂ­vky, Ĺľivotnosti baterieatd. si mĹŻĹľete vyhledat ve Value Checking list  Interview, kterĂ˝ poskytl vĂ˝konnĂ˝ Ĺ™editel SEIKo NÄ›mecko-ruskĂ©mu ÄŤasopisu.zde: 

20 let ĂşspÄ›chu SpoleÄŤnost SEIKO uvedla svĹŻj prvnĂ­ prototyp Kinetic na basilejskĂ©m veletrhu v roce 1986. Byl pĹ™edstaven pod zkušebnĂ­m jmĂ©nem ‚AGMâ€? a byly to prvnĂ­ hodinky na svÄ›tÄ›, kterĂ© pĹ™emÄ›Ĺ?ovaly kinetickou energii na elektrickou. Byl to prvnĂ­ krok ve vĂ˝voji, dĂ­ky nÄ›muĹľ se platforma Kinetic stala o dvacet let pozdÄ›ji synonymem šetrnosti vĹŻÄŤi ĹľivotnĂ­mu prostĹ™edĂ­, vysokĂ©ho vĂ˝konu a dlouhodobĂ© dobrĂ© sluĹľby pro generace uĹľivatelĹŻ po celĂ©m svÄ›tÄ›.

Od roku 1988, kdy byly prvnĂ­ takovĂ© hodinky uvedeny na trh (tehdy pod novĂ˝m jmĂ©nem AGS), bylo hodinek Kinetic prodáno vĂ­ce neĹľ osm milionĹŻ. PrvnĂ­ prototyp (1986) AGS, pĹ™edchĹŻdce Kinetic (1988) Kinetic. Hybná sĂ­la technologickĂ© revoluceKinetic je platforma, stejnÄ› jako mechanika a quartz. Za poslednĂ­ch dvacet let spoleÄŤnost SEIKO na tĂ©to platformÄ› vytvoĹ™ila Ĺ™adu hodinovĂ˝ch strojkĹŻ Kinetic, z nichĹľ kaĹľdĂ˝ pĹ™inesl spotĹ™ebiteli nÄ›co jedineÄŤnĂ©ho.

V roce 1998 byl pĹ™edstaven model Kinetic Auto Relay, kterĂ˝ prodlouĹľil ‚klidovouâ€? provoznĂ­ dobu na pozoruhodnĂ© ÄŤtyĹ™i roky. V roce 1999 byl uveden na trh Ultimate Kinetic Chronograph, mistrovskĂ˝ kousek, v nÄ›mĹľ se spojilo nejvyšší mistrovstvĂ­ SEIKO v mechanickĂ©m i elektronickĂ©m hodinářstvĂ­, a v roce 2003 mÄ›l premiĂ©ru další Kinetic Chronograph . Na veletrhu Baselworld 2005 se poprvĂ© objevil Kinetic Perpetual, v nÄ›mĹľ se komfort a dlouhá Ĺľivotnost platformy Kinetic objevila v kombinaci s věčnĂ˝m kalendářem, kterĂ˝ bude ukazovat správnÄ› aĹľ do roku 2100. Historie platformy Kinetic je historiĂ­ technologickĂ©ho pokroku, jehoĹľ vĂ˝razem je vytvoĹ™enĂ­ 21 kalibrĹŻ Kinetic. Kinetic AutoRelay (1998), jemuĹľ se dĹŻvÄ›rnÄ› říká ’Rhino’ (nosoroĹľec)!   Ultimate Kinetic Chronograph (1999) Kinetic Chronograph (2003) Kinetic Perpetual (2005) Novátorská technologie. VybroušenĂ˝ design. JedineÄŤnost a smÄ›lost technologie Kinetic se odráží i v designech hodinek, kterĂ© ji obsahujĂ­. VĂ˝raznĂ˝ design, kterĂ©mu se zaÄŤalo dĹŻvÄ›rnÄ› říkat ‚rhinoâ€?,v roce 1998 pĹ™edstavil svÄ›tu Auto Relay,ale od roku 1997 vyjadĹ™uje skuteÄŤnou podstatu platformy Kinetic kolekce Arctura. Pro Kinetic je design kolekce Arctura jako podpis – stavĂ­ na odiv vyspÄ›lou a â€špĹ™irozenouâ€? technologii Kinetic v designu, kterĂ˝ je inspirován obloukem v přírodÄ› – aerodynamickĂ˝m, hladkĂ˝m a jasnĂ˝m. Design kolekce Arctura pro rok 2007 je opÄ›t vybroušenĂ˝ a navĂ­c obsahuje modely s GMT.

PrvnĂ­ Arctura (1997) Kinetic G.M.T. (2007) Revoluce Kinetic pokraÄŤuje. V roce 2007 příbÄ›h Kinetic pokraÄŤuje pĹ™edstavenĂ­m modelu Kinetic Direct Drive, ĂşplnÄ› novĂ© generace Kinetic a zcela novĂ© platformy pro budoucĂ­ vĂ˝voj. Kinetic má za sebou dvacet let ĂşspÄ›chu a do tĹ™etĂ­ho desetiletĂ­ vstupuje silnÄ›jší neĹľ kdykoli dříve. NovĂ© generaci milovnĂ­kĹŻ hodinek nabĂ­zĂ­ tu nejvyspÄ›lejší technologii měřenĂ­ ÄŤasu,která je komfortnĂ­ a zároveĹ? šetrná k ĹľivotnĂ­mu prostĹ™edĂ­. Kouzlo emocionálnĂ­ technologieS tak širokou technologickou základnou, jakou má spoleÄŤnost SEIKO, se mohou jejĂ­ vĂ˝vojovĂ­ pracovnĂ­ci vydat mnoha rĹŻznĂ˝mi smÄ›ry. ZajĂ­mavĂ© by například bylo spojenĂ­ mobilnĂ­ho telefonu a hodinek. TakĂ© by bylo proveditelnĂ© pĹ™idat další funkce a senzory. SpoleÄŤnost SEIKO však zvolila jinou cestu. SEIKO povaĹľuje náramkovĂ© hodinky pĹ™edevším za osobnĂ­ doplnÄ›k. Nejlepší hodinky ĹľijĂ­ v souladu s tĂ­m, kdo je nosĂ­, a interakce mezi nimi a jejich uĹľivatelem poskytuje uĹľivateli uklidĹ?ujĂ­cĂ­ a emocionálnÄ› uspokojujĂ­cĂ­ spojenĂ­. TechnologickĂ˝ vĂ˝voj spoleÄŤnosti SEIKO se soustĹ™eÄŹuje na vytvářenĂ­ ‚emocionálnĂ­ch technologiĂ­â€?. EmocionálnĂ­ technologie vytváří interakci mezi uĹľivatelem a produktem. SEIKO Kinetic Direct Drive to umoĹľĹ?uje. ? Ukazuje přímou reakci na ÄŤinnost nositele a jejĂ­ reflexi. KdyĹľ ruka uĹľivatele otoÄŤĂ­ korunkou, prĹŻběžnĂ˝ indikátor energie se pohne a ukáže, kolik energie tĂ­m právÄ› vzniklo. UĹľivatel se hodinek dotkne, vidĂ­ pohyb a cĂ­tĂ­ potěšenĂ­ z interakce. PrávÄ› na tĂ©to ‚emocionálnĂ­ technologii’ SEIKO je zaloĹľena nová generace Kinetic, Kinetic Direct Drive. EmocionálnĂ­ technologie, jako je Kinetic Direct Drive, jsou budoucnostĂ­ znaÄŤky SEIKO.

Cetifikát výrobkuJsme ověřeným prodejcem značky
SEIKO. (certifikát)
free 

Tovar v kategórii HODINÁŘSTVÍ - Hodinky - SEIKO

Akčný tovar SEIKO SDWA99P1
SEIKO SDWA99P1

SEIKO SDWA99P1

dodáme do utorka 22.1.
bežná cena: 691.50 €
ušetríte: 345.50 €
-50%
346.00

HODINKY SEIKO SDWA99P1   Průměr pouzdra: 40 mm, tloušťka: 11 mm SEIKO hodinky SDWA99P1 2 SEIKO SDWA99P1 HODINÁŘSTVÍ/Hodinky/SEIKO viac»

Akčný tovar SEIKO SWX213P1
SEIKO SWX213P1

SEIKO SWX213P1

dodáme do utorka 22.1.
bežná cena: 169.00 €
ušetríte: 84.50 €
-50%
84.50

HODINKY SEIKO SWX213P1   Průměr pouzdra: 17 x 22 mm, tloušťka: 5,5 mm SEIKO hodinky SWX213P1 1 SEIKO SWX213P1 HODINÁŘSTVÍ/Hodinky/SEIK viac»

Akčný tovar SEIKO SKG149P1
SEIKO SKG149P1

SEIKO SKG149P1

dodáme do utorka 22.1.
bežná cena: 165.50 €
ušetríte: 83.00 €
-50%
82.50

HODINKY SEIKO SKG149P1   Průměr pouzdra: 37 mm, tloušťka: 8 mm SEIKO hodinky SKG149P1 2 SEIKO SKG149P1 HODINÁŘSTVÍ/Hodinky/SEIKO viac»

Akčný tovar SEIKO SDWE93
SEIKO SDWE93

SEIKO SDWE93

dodáme do utorka 22.1.
bežná cena: 373.00 €
ušetríte: 186.50 €
-50%
186.50

HODINKY SEIKO SDWE93   Průměr pouzdra: 42 mm, tloušťka: 12 mm SEIKO hodinky SDWE93 2 SEIKO SDWE93 HODINÁŘSTVÍ/Hodinky/SEIKO viac»

Akčný tovar SEIKO SDWA35P1
SEIKO SDWA35P1

SEIKO SDWA35P1

dodáme do utorka 22.1.
bežná cena: 883.50 €
ušetríte: 442.00 €
-50%
441.50

HODINKY SEIKO SDWA35P1   Průměr pouzdra: 39 mm, tloušťka: 10 mm SEIKO hodinky SDWA35P1 2 SEIKO SDWA35P1 HODINÁŘSTVÍ/Hodinky/SEIKO viac»

Akčný tovar SEIKO SDW273J
SEIKO SDW273J

SEIKO SDW273J

dodáme do utorka 22.1.
bežná cena: 369.00 €
ušetríte: 184.50 €
-50%
184.50

HODINKY SEIKO SDW273J   Průměr pouzdra: 41 mm, tloušťka: 10 mm SEIKO hodinky SDW273J 2 SEIKO SDW273J HODINÁŘSTVÍ/Hodinky/SEIKO viac»

Akčný tovar SEIKO SWP257P Kinetic
SEIKO SWP257P Kinetic

SEIKO SWP257P Kinetic

dodáme do utorka 22.1.
bežná cena: 686.00 €
ušetríte: 343.00 €
-50%
343.00

HODINKY SEIKO SWP257P Kinetic Strojek: Kalibr 3M22 Rezerva chodu: 6 měsíců Průměr pouzdra (Š x V): 33,5 x 44 mm, tloušťk viac»

Akčný tovar Seiko sxh038p1
Seiko sxh038p1

Seiko sxh038p1

dodáme do utorka 22.1.
bežná cena: 526.50 €
ušetríte: 263.00 €
-50%
263.50

HODINKY SEIKO SXH038P1 RIVOLI Strojek: Quartzový analog Kalibr: 1N00 Průměr pouzdra: 14 x 30 mm, tloušťka: 10 mm Průměr cifer viac»

SEIKO SUP075P1 Solar
SEIKO SUP075P1 Solar

SEIKO SUP075P1 Solar

dodáme do utorka 22.1.
bežná cena: 203.00 €
ušetríte: 20.50 €
-10%
182.50

HODINKY SEIKO SUP075P1 Solar Strojek: Kalibr V115 Průměr pouzdra: 18 x 26 mm, tloušťka: 7 mm Šířka náramku: 11 mm SUP075 viac»

SEIKO SKA269P1
SEIKO SKA269P1

SEIKO SKA269P1

dodáme do utorka 22.1.
bežná cena: 248.50 €
ušetríte: 25.00 €
-10%
223.50

HODINKY SEIKO SKA269P1 Kinetic Strojek: Kalibr 5M62 Průměr pouzdra: 35,5 mm (39 mm s korunkou), tloušťka: 9 mm Průměr ciferní viac»

Akčný tovar SEIKO SKK681 P1
SEIKO SKK681 P1

SEIKO SKK681 P1

dodáme do utorka 22.1.
239.50

HODINKY SEIKO SKK681 P1 Strojek: Kalibr 7N32 Průměr pouzdra: 32 x 39 mm, tloušťka: 9 mm Průměr ciferníku: 26 x 30 mm Š&# viac»

Seiko SRL010 P1
Seiko SRL010 P1

Seiko SRL010 P1

dodáme do utorka 22.1.
bežná cena: 325.50 €
ušetríte: 32.50 €
-10%
293.00

HODINKY Seiko SRL010 P1 Strojek: Kalibr 6G34 Průměr pouzdra: 39 mm, tloušťka: 8,5 mm Seiko-SRL010P1 2 Seiko SRL010 P1 HODINÁŘSTVÍ/Hodinky/S viac»

Akčný tovar Seiko SUJ676 P1
Seiko SUJ676 P1

Seiko SUJ676 P1

dodáme do utorka 22.1.
247.50

Hodinky Seiko SUJ676 P1 Strojek: Kalibr 1N00 Průměr pouzdra: 15 x 21 mm, tloušťka: 5 mm Průměr ciferníku: 11 x 16 mm Š&# viac»

Akčný tovar SEIKO Sxda19 Velatura
SEIKO Sxda19 Velatura

SEIKO Sxda19 Velatura

dodáme do utorka 22.1.
bežná cena: 694.50 €
ušetríte: 347.00 €
-50%
347.50

HODINKY SEIKO SXDA19 Velatura Pouzdro osazeno 36 diamanty Strojek: Kalibr 7N82 Průměr pouzdra: 30 mm, tloušťka: 7,5 mm Průměr cife viac»

Akčný tovar Seiko SMA 011 P
Seiko SMA 011 P

Seiko SMA 011 P

dodáme do utorka 22.1.
bežná cena: 594.50 €
ušetríte: 297.00 €
-50%
297.50

Hodinky Seiko SMA011P1 Kinetic Auto Relay Strojek: Kalibr 5J22 Průměr pouzdra: 39 mm, tloušťka: 9 mm Průměr ciferníku: 29 mm viac»