Záručné podmienky Sk-Hodinky.sk

registrácia »
zabudnuté heslo »
K dnešnému dňu 29.10.2020 ponúkame 12592 modelov a 179 značiek.

Veľmi rýchly spôsob platby pre majiteľov účtu v Slovenskej sporiteľni. Nemusíte mať u seba hotovosť ani vyberať z bankomatu, stačí použiť váš účet a tovar zaplatiť on-line.

SporoPay

Tlačiť

Práva zo záruky

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, je záručná doba (plynúce odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim) 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená v súlade s osobitnými právnymi predpismi lehota k použitiu veci, skončí záručná doba uplynutím tejto lehoty. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru za nový v záručnej dobe začína plynúť nová záruka. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním.

Spotrebiteľ má pri uplatnení záruky:
- Ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to nie vzhľadom k povahe vady neúmerné, a ak nie je takýto postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,
- Ak ide o chybu neodstrániteľnú brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy, rovnaké práva spotrebiteľovi patrí, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje, ak rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, vyskytne sa opäť. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne najmenej tri chyby, brániace jeho riadnemu použitie,
- Ak ide o iné vady neodstrániteľné a nepožaduje výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Reklamačné konanie sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a tiež zákonom č 634/1992 Sb.

Predávajúci rozhodne o reklamácii kupujúceho ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní, do tejto lehoty sa nezapočítava nutná doba pre odborné posúdenie reklamovanej vady, najneskôr bude reklamácia vybavená vrátane odstránenia vady do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Túto lehotu možno po dohode so spotrebiteľom predĺžiť. Po márnom uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

Kupujúci je o uznanie reklamácie vyrozumený listom, e-mailom alebo telefonicky, ak na seba uvedie zodpovedajúce kontakty.

Predávajúci je povinný spotrebiteľovi vydať písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje; a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutie reklamácie.

V prípade oprávnenej reklamácie má zákazník právo na náhradu nákladov potrebných na uplatnenie reklamácie (najmä doprava reklamovaného tovaru k predávajúcemu). Pri neoprávnenej reklamácii toto právo nie je.

Na tovar sa vzťahuje záruka podľa záručných podmienok uvedených v záručných listoch jednotlivých výrobkov.

Pri prípadnej reklamácii je nutné predložiť preukaznej material o kúpe a zárukách, najlepšie kópiu predajného dokladu a originál záručného listu.


Záručné aj pozáručné opravy nášho tovaru vybavuje zásadne naša firma, s výnimkou medzinárodných záručných listov, kde výrobný závod zaručuje opravy v rôznych krajinách.